Renaissance-jazz in Zaryadye Park


May 12, 2018
Zaryadye Park, Media Centre
“Renaissance-jazz” programme
Photo: Ksenia Polyakova